Źródła do badania kina i kultury popularnej na przełomie XIX i XX w.
Cyfrowa humanistyka
w działaniu
Search using this query type: Notice: Undefined index: query_type in /home/wwwkultura-atrakcji/www/application/views/scripts/search/search-form.php on line 7 Notice: Undefined variable: query_types in /home/wwwkultura-atrakcji/www/application/views/scripts/search/search-form.php on line 7
Notice: Undefined variable: record_types in /home/wwwkultura-atrakcji/www/application/views/scripts/search/search-form.php on line 9

Wyszukiwanie zaawansowane (tylko publikacje)

Łukasz Biskupski

Miasto Atrakcji
Narodziny kultury masowej na przełomie XIX I XX wieku – kino w systemie rozrywkowym Łodzi

Data wydania: 09.2013 Wydawca: Narodowe Centrum Kultury ISBN: 978—83-63631-42-0 Publikacja dofinansowana przez SWPS Projekt graficzny i skład: Anna Maria Gajewska Liczba stron: 320

Autor demonstruje, jak nowa technologia kinematografu, która pojawiła się w latach 90. XIX wieku, została zaadaptowana przez dziewiętnastowieczną kulturę atrakcji reprezentowaną przez salony osobliwości czy teatry variété. Dopiero po 1907 roku kino wyłoniło się jako osobny segment branży rozrywkowej, posiadający własne miejsca prezentacji i własną publiczność przyzwyczajoną do regularnych powrotów do kin w ramach praktyki, którą, za ówczesną prasą, można nazwać „kinomanią”. Dopiero wtedy w społecznej świadomości pojawiła się kategoria ‘kina’ jako osobnej formy rozrywki.

Przyglądając się historii miasta atrakcji, możemy lepiej zrozumieć nie tylko dynamikę rozwojową kina, ale również rolę masowej komercyjnej rozrywki w rozwoju nowoczesnego społeczeństwa konsumpcyjnego na peryferiach Europy. Kinematografy, jedne z najważniejszych miejskich przestrzeni konsumpcji, regularnie dostarczały najbardziej atrakcyjnych i stosunkowo przystępnych finansowo produktów kulturalnych, które jednocześnie stanowiły „atrybut nowoczesności”.

[…] cel zabiegu jest jasny i osiągnięty: badacz chce nas przekonać – z sukcesem – że na przełomie wieków podczas projekcji pierwszych filmów dla mieszkańca „miasta atrakcji” nie było jasne, że ma do czynienia z przełomowym wynalazkiem. Film był stosunkowo długo formatem jednym z wielu: gdy przyjmiemy perspektywę emiczną lub chociażby spojrzymy na tę epokę przez pryzmat praktyk czasu wolnego, nie zobaczymy różnicy pomiędzy kinematografem a „gadającym biustem”.

Piotr Kubkowski,
Wszystkie te cuda tego nowego świata. Wczesnego kina historia nieteleologiczna, „Przegląd Humanistyczny”, nr 1/2014.

Zasadniczą wartością „Miasta atrakcji”, pisanego z pełną świadomością przemian metodologiczno-teoretycznych historiografii mediów wizualnych, jest właśnie uważne śledzenie historii swoistego przypadku: przypadku miasta, które nie znajduje się w awangardzie przemian, w którym różne modele kultury atrakcji rozwijają się czasem wolniej niż w Londynie czy Paryżu, a czasem nieco inaczej […]

Łukasz Zaremba,
Łódź deliryczna? O książce Łukasza Biskupskiego ‚Miasto atrakcji’, „Kultura współczesna” nr 1/2014.

[…] przywołuje koncepcję ‚podwójnych narodzin medium’. W jej świetle kino nie narodziło się w świadomości społecznej od razu jako osobny i wyjątkowy kanał kultury. Nikt nie wołał „Eureka!”, nikt nie ogłaszał rewolucji w momencie, gdy kino zostało wynalezione. Na afiszach królowały kabarety i varieté, otwierano z pompą muzea osobliwości i panoptika, na jarmarkach wystawiano dziwy natury, przyjeżdżały wędrowne trupy akrobatów i magików, a na zabawach ogrodowych, obok lotów balonem czy wyścigów na wrotkach, odbywały się seanse iluzji optycznych. Kinematografy były początkowo tylko jedną z wielu „plebejskich” atrakcji.

Magdalena Nowicka,
Miasto atrakcji – Łódź niemego kina, „Kronika Miasta Łodzi” nr 4/2013.
Słowa kluczowe
  • kulturowa historia kina (Nowa Historia Kina)
  • kino atrakcji, kultura atrakcji
  • urban history, local history
  • historia kultury popularnej
  • nowoczesność, modernizm, modernizacja
  • archeologia mediów

Łukasz Biskupski

Kulturoznawca i filmoznawca. Zajmuje się historią kultury filmowej i przemianami kultury wizualnej. Pracuje w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu SWPS w Warszawie.
 
WWW